Kreativitet, lärande och känslor 

i växelverkan för en hjärnsmart skola

Forum för tillämpad neurovetenskap

Neuroforum är en katalysator för samverkan mellan neurovetenskapen och våra formella och informella utbildningssystem. Forumet utgör ett nätverk av neurovetare, lärare, pedagoger, psykologer och personer från andra yrkesdiscipliner som är intresserade av att tillämpa de banbrytande framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning. 
En hjärnsmart skola

bygger på aktuell anpassad kunskap om hjärnan, dess utveckling, begränsningar och funktioner. Med stöd av modern hjärnforskning relaterad till undervisning, kost och motion kan hjärnans kapacitet och lärandet förbättras.

För att uppnå en hjärnsmart skola krävs sammarbete och att vi sträcker oss efter varandra.


Neuroforums arbete för en hjärnsmart skola

Lärande är en mycket komplex process som kräver ett interdiciplinärt perspektiv. Det är därför av största vikt att lärare tillsammans med forskare utarbetar ett evidensbaserat undervisningssystem i linje med resultaten från aktuell och etablerad hjärnforskning. Neuroforum strävar därför efter

  • att utgöra en katalysator för samarbete mellan neuro­vetenskap, didaktik, psykologi och andra discipliner för att generera och implementera den evidensbaserade helhetssyn som lärande behöver.
  • att utbildningssystemet anpassas efter hjärnans utveckling, begränsningar, och förmågor samt att elever och lärare får en god förståelse för dessa processer.
  • att elever, lärare och föräldrar får större kunskaper inom ämnet emotik (förmågan att förstå och hantera sina egna och andras känslor) och hur livsstilsvanor påverkar lärande.

För att åstadkomma detta arbetar neuroforum med

  • att anordna konferenser, och workshopar för interaktion mellan lärare, forskare, och politiker i arbetet för en hjärn­smart skola.
  • att tillsammans med elever och lärare utarbeta konkreta läromedel att användas inom lärarutbildningen och under­visningen på alla nivåer.

Goda förutsättningar för lärande och att utvecklas kreativt är givetvis ämneskunniga läraren med god didaktisk förmåga men andra faktorer spelar också stor roll så som livsstilsvanor kost, motion och vila. Även kommunikations- och emotionell förmåga är viktiga samt att eleven blir medveten om sin egen lärandeprocess, (metakognition), att hen känner inkludering i gruppen, finner meningsfullhet i sitt lärandet och att hen känner självförtroende för sin egen förmåga till utveckling, (growth mindset).

Vill du delta i en arbetsgrupp bestående av forskare, lärare med flera för att utveckla hjärnsmarta läromedel?

Kontakta oss!


Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?