Workshop - Aktivt lärande i innovativ lärmiljö

Ladda ner och läs minnesanteckningar från workshopen!

Tid: Onsdagen den 19 april 2017 kl. 13:00-17.00

Plats: Vasa C, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg

Kontakt: Aadu Ott aadu.ott@stromstadakademi.se

Målgrupp: Workshopen riktar sig främst till lärare och skolledare.

Innehåll: Workshopen syftar till att berika lärarens praktiska undervisning lika väl som elevens lärande genom att anknyta till resultat och erfarenheter från modern hjärnforskning. Därvid behandlas bl.a. beydelsen av mental och fysisk aktivitet, kreativitet, emotik. Vi tar vår utgångspunkt i tillämpliga praktiska och teoretiska frågeställningar i enlighet med OECDs internationella forskning om Innovativa Lärmiljöer

En Innovativ Lärmiljö för skolbruk

Neuroforums Workshop syftar till att ge underlag för att skapa ett ramverk för lärande.
Därigenom utvecklas och berikas skolans lärmiljö med inslag från modern hjärnforskning i form av tillämpning av "lärande på hjärnans villkor".
Dessa tillämpningar sker inom följande sju områden. De utgör sammantagna en beprövad modell för en "Innovativ Lärmiljö" genom fokusering på att:

(1): den lärande eleven är aktiv och engagerad samt utgör centrum i lärprocessen; 

(2): lärande presenteras som konstruktiv, situerad, social och kollaborativ process; 

(3): förutom kognition betonas vikten av att beakta emotion samt inre och yttre motivation;

(4): den lärandes unika förförståelse och livserfarenheter har betydelse för lärande; 

(5): den lärande måste, för aktivt lärande, uppsöka sin "närmaste utvecklingszon";

(6): formativ utvärdering utgör bryggan mellan undervisning och lärande;

(7): formellt lärande i skolan bör ansluta sömlöst till informellt lärande utanför skolan.

Vi ser fram emot att tillsammans skapa en konstruktiv dialog mellan alla deltagare i detta arrangemang. 

Workshopen är kostnadsfri!

Neuroforums Workshop den 19 april 2017

"Aktivt lärande i Innovativ Lärmiljö": En utmaning!

Problematiken uttrycks, på ett pregnant sätt, i en skriftserie från OECD med orden:

OECD discusses in Understanding the Brain, towards a new Learning Science, (2003) that the contemporary status of the development of theories for learning and reaches the harsh conclusion:
"The science of learning, a branch of human psychology, is still in its infancy.
The theory of learning is pre-scientific - in the sense that it lacks as yet either predictive or explanatory power.
We do not understand sufficiently well how children and adults learn to dare to offer an educational or training guarantee.
The science of learning is in its Linnean phase, drawing up lists of examples of successful learning, clarifying and sorting effective teaching practices;
But it still awaits its Darwin with a powerful explanatory theory of learning."

"Education today is a pre-scientific discipline, reliant upon psychology (philosophy, sociology etc.) for its theoretical foundation.
This book explores the possibility that cognitive neuroscience might in due course offer a sounder basis for the understanding of learning and the practice of teaching."

"Learning can be defined as a process by which the cerebral nervous system functionally restructures its processing pathways or its representations of information."

Utmaningen:Kan kort uttryckas som att från en anakdotisk ansats utveckla en systemisk teori för att förklara och förutsäga hur processen för lärande kan äga rum.

Didaktiskt upplägg: Det förefaller fruktbart att, istället för den konventionella inriktningen: "From Neuroscience to the Classroom" (Symposium i Uppsala april 2017 i SCAS regi), formulera utmaningen: "Requests from the Classroom to Neuroscience."
Det innebär för det första: att pedagoger får ställa relevanta, frågor till neuroforskare.
För det andra att pedagoger har tolkningsföreträde i pedagogiska och didaktiska frågor.

Strukturellt upplägg: Det kan därvid vara fruktbart att dekonstruera det didaktiska upplägget i tre varandra kompletterande och inneslutande,block:

Block 1. Växelverkan mellan hjärnan, kroppen och medvetandet (Mind).

Block 2. Den innovativa lärandemiljön. Beskrivs av OECDs sju principer för lärande.

Block 3. Det omslutande didaktiska ramverket. Utgörs av "den sociokulturella teorin
för lärande."