Stadgar

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN NEUROFORUM

Föreningens form, namn och säte

Neuroforum är en ideell förening med säte i Göteborg.

Ändamål och verksamhet

Neuroforum har till ändamål samla, sprida och strukturera kunskaper inom tillämpad neurovetenskap samt att främja tvärvetenskaplig forskning inom området. Vår inriktning är speciellt att arbeta med neurovetenskapens tillämpningar inom skola och utbildning (förskolor, grundskolor, gymnasier och universitet).

Föreningens arbete kommer i huvudsak vara följande:

 • att vara ett nätverk för forskare, lärare, pedagoger, ingenjörer
  och andra som intresserar sig för tillämpad neurovetenskap.
 • att arrangera konferenser, föreläsningar och workshops med
  anknytning till tillämpad neurovetenskap.
 • att i samarbete med andra aktörer utveckla neurowebben - en
  digital plattform för spridande av kunskaper inom tillämpad neurovetenskap.
 • att samarbeta med skolor som vill tillämpa nya vetenskapliga resultat inom neurodidaktiken för att främja den "hjärnsmarta" skolan.
 • att publicera artiklar och böcker inom tillämpad neurovetenskap
  samt att fungera som en tankesmedja inom området.

Föreningen är partipolitiskt och trosmässigt neutral.

Medlemskap och medlemssamverkan

 1. Medlemskap
  i Neuroforum är öppet för alla som på något sätt intresserar sig för tillämpningar
  av de stora framsteg som gjorts inom den moderna hjärnforskningen de senaste
  decennierna.
 2. Årsmötet
  beslutar om eventuell medlemsavgift.
 3. Styrelsen
  ska främja samverkan mellan medlemmar som önskar driva projekt i enlighet
  med föreningens ändamål.

Styrelse

 1. Styrelsen  ansvarar för ledningen och förvaltningen av föreningen.
 2. I  styrelsen ingår minst fem av årsmötet valda ledamöter, varav en ordförande,
  en sekreterare och en kassör. Styrelsen utser själv de övriga, särskilda
  funktionärer som den finner lämpligt.
 3. Det  åligger styrelsen att bereda ärenden som skall behandlas vid årsmötet, att
  verkställa av årsmötet fattade beslut samt att verka för föreningens utveckling.
 4. Styrelsen
  sammanträder på ordförandes kallelse eller på begäran av två eller flera
  styrelseledamöter. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna
  deltar i beslut.
 5. Beslut  fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sammanträdets ordförande
  utslagsröst.

Revisorer och valberedning

 1. Styrelsens  verksamhet granskas av minst en revisor som utses av årsmötet.
 2. Val  vid årsmöte av styrelse och revisorer förbereds av en valberedning
  bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande.
 3. Om  valberedning ej utsetts av årsmöte åligger det styrelsen att tillsätta en
  sådan bestående av personer inom eller utom styrelsen.

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas förutom av hela styrelsen på sätt som
beslutas av styrelsen.

Årsmöte

 1. Årsmötet  är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år på tid och plats
  enligt beslut av styrelsen.
 2. Kallelse  till årsmöte utfärdas av styrelsen minst sex veckor före mötets hållande.
 3. Extra  årsmöte hålls om så beslutas av ordinarie årsmöte eller begärs av
  revisorerna eller av minst tre styrelseledamöter eller av minst 1/3 av
  medlemmarna.
 4. Vid  ordinarie årsmöte beslutas om (i) mötets behöriga utlysande, (ii)
  styrelsens förvaltningsberättelse, (iii) revisorernas berättelse, (iv)
  frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, (v) val av styrelse,
  revisorer och valberedning, (vi) styrelsens förslag och inkomna motioner
  samt (vii) de övriga ärenden som styrelsen finner lämpligt att överlämna
  till årsmötet för avgörande.
 5. Vid  extra årsmöte beslutas om (i) mötets behöriga utlysande samt (ii) den
  eller de särskilda frågor som föranlett mötets hållande.
 6. Beslut  fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar, såvida inte dessa
  stadgar föreskriver att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet. Vid
  lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Stadgeändring

Förslag till stadgeändring behandlas av årsmötet enligt förslag  från styrelsen eller motion från medlem. För stadgeändring krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ett
ordinarie årsmöte.

Lokalföreningar

Regionala lokalföreningar till Neuroforum kan bildas då
tillräckligt antal medlemmar i visst område så önskar. Dessa ska vara anslutna
till moderföreningen och verka i enlighet med Neuroforums syfte och mål enligt
dessa stadgar. En regional lokalförening anses bildad då en interimsstyrelse
valts och godkänts av moderföreningen. Regional lokalförening äger rätt att
sända observatör till moderföreningens styrelsesammanträden. Lokalföreningarnas
verksamhets-berättelser insändes till Neuroforums styrelse och skall biläggas
dess verksamhetsberättelse.

Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med 3/4 majoritet vid
två på varandra följande möten varav minst ett skall vara ett ordinarie
årsmöte. Föreningens behållna tillgångar ska vid upplösning överlämnas till
verksamhet som så långt möjligt överensstämmer med föreningens ändamål
.