Neuroforums styrelse

Bertil Thomas, ordförande, docent i reglerteknik. Har bl a forskat inom konstgjorda neurala närverk och utvecklat högskolekurser inom neurala nätverk och personlig utveckling.

Bengt Johansson, sekreterare, Lektor i didaktik vid Göteborgs Universitet. Tidigare mångårig erfarenhet som gymnasielärare i fysik och andra ämnen.

Aadu Ott, professor emeritus i ämnesdidaktik och docent i fysik, Göteborgs Universitet. Har undervisat och forskat inom neurodidaktik och arbetat med utveckling av Science Centers på olika håll i Världen.

Rolf Ekman, professor i neurokemi, Göteborgs universitet. Är sedan lång tid en av de ledande svenska stressforskarna, internationellt verksam och med speciellt intresse för sambandet mellan stress, hälsa, lärande och skola.

Ulrika Ahlqvist, lärare, föreläsare, inspiratör, projektledare och entreprenör. Arbetar i sitt eget företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om modern hjärnforskning och att hjälpa människor nå deras fulla potential.

Per-Olof Nilsson, professor i fysik på Chalmers. Var en av grundarna till neuroforum 2015. Har efter sin pensionering ägnat sig åt många olika områden som kreativitet, pedagogik och neurovetenskap. Har även arbetat med folkbildning och byggt upp den populära utställningen "Fysikaliska leksaker".

.

Axel Eriksson, doktor i fysik, Chalmers tekniska högskola. Initiativtagare till och projektledare för utvecklingen av Neurowebben - en digital plattform för att lätt söka och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad neurovetenskap (planeras att publiceras under hösten 2018).

Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus, Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet. Har lång erfarenhet som psykiatriker, kliniker och hjärnforskare inom bl a demensforskning. Har speciellt intresserat sig för signalbehandlingen i hjärnan, känslornas betydelse och hur människans emotionella kapacitet kan tränas upp.


Sven-Olof Olsson avled den 1 oktober 2017 i en ålder av 72 år.

Sven-Olof var född i Göteborg. Han genomgick civilingenjörsutbildning på Chalmers. Efter examen började han arbeta på Ericson Micro Wave Systems vilket senare uppköptes av SAAB Micro Wave Systems där han blev dataexpert på datorer till JAS Gripen. Han stannade kvar på denna arbetsplats till sin pensionering och erhöll mycket gedigen kunskap i datateknik och dataprogrammering. Sven-Olofs kunskaper ledde till att han efter pensioneringen intresserade sig mycket för den mänskliga hjärnans funktion. Han hade slagits av de likheter som finns mellan en modern dator och den mänskliga hjärnan och han var med om att bilda Forum för tillämpad neurovetenskap i Göteborg ("Neuroforum") och så sent som i september 2017 blev han vald till ordförande i dess styrelse. Inom Forumets intresseområden var Sven-Olof speciellt intresserad av likheten mellan en avancerad dators och den mänskliga hjärnans funktion. Hans uppfattning var att hjärnan skall uppfattas som en stimuli-responsapparat. År 2015 gav han ut en bok som heter "Den omedvetna zonen, din hjärnas hemliga liv". Han menade att människor i det dagliga livet utsätts för en oändlig massa stimuli som registreras, men att endast en liten del av dessa stimuli kommer till vårt medvetande. Många kända vetenskapsmän hänvisar till sin intuition när de plötsligt upptäcker nya tidigare okända samband. Sven-Olof menade att vårt medvetande endast i ringa grad kan överblicka all den information som våra sinnesorgan producerar men att informationen finns på det omedvetna planet och påverkar våra beslut. Han var också intresserad av budosport, där kroppen instinktivt tränas för lämpliga parader utan medvetandets inblandning. Sven-Olof intresserade sig för detta och påpekade att vi intuitivt kan tolka de signaler som omgivningen signalerar. Sven-Olof fick stort intresse för känslans fysiologi och hjärnans sätt att bearbeta känslor (emotionell kapacitet). I en bok, "Emotik, emotionellt lärande i skolan" beskrev han ingående emotionella funktioner och hur man skall kunna förstå dessa med bland annat datakunskap. Han menade att människans hjärna har en intellektuell kapacitet. Denna är beroende av såväl ärftliga faktorer (hårddisk) som miljö (programvara). Vi skall se på emotionell kapacitet på samma sätt. Vi har en hårddisk som vi föds med när det gäller emotionell förmåga. Denna förmåga kan vi utöka genom att lägga in programvara (uppfostran, utbildning). Sven-Olof var helt övertygad om att den moderna människan behöver undervisning i emotionell förmåga. Det är en stor förlust att Sven-Olof inte fick fortsätta sin forskning.

Styrelsen för Neuroforum, Göteborg

Här hittar du oss. Kontakta oss gärna på: info@neuroforum.se

Adress: Neuroforum, Fysikgården 4, rum 5164, 412 96 GÖTEBORG