Årsberättelse - Neuroforum 2017

Årsberättelse - Forum för tillämpad neurovetenskap (neuroforum) 2017.

Inledning, antalet medlemmar mm.

Året 2017 har varit forumets tredje verksamhetsår. Antalet registrerade medlemmar var 192 st vid utgången av 2017. Inriktningen har, som tidigare, varit att utgöra ett tvärvetenskapligt nätverk mellan forskare, lärare, beteendevetare, ingenjörer, pedagoger och andra som vill tillämpa de stora framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning de senaste 25 åren. Inom forumet arbetar vi med att samla, strukturera och
sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap, men också med att främja tvärvetenskaplig forskning inom området. Vår inriktning är speciellt att samarbeta med skolor som vill utnyttja nya neurovetenskapliga rön i sitt arbete att främja den hjärnsmarta skolan.

Verksamhet 2017

  • Konferenser. Inom forumet har vi under 2017 arrangerat en öppen konferens/workshop för människor i skolvärlden (pedagoger, lärare, rektorer mm). Temat för denna konferens, som var den femte i ordningen, var "Aktivt lärande i innovativ lärmiljö". Konferensen hölls på Chalmers (Vasaområdet) den 17 april 2017 och hade ca 60 intresserade deltagare.
  • Samarbeten, resor mm. Forumets samarbete med skolor som vill tillämpa neurovetenskapliga rön i sitt dagliga arbete har fortsatt. Ett antal nya kontakter med skolor har knutits, bl a skolor i Alingsås och Härryda. Styrelsen har under året haft studieresor till Malmö och Stockholm för att möta grupper i dessa städer med intresse för vår verksamhet, i Stockholm med medlemmar i forum livskunskap. Vi har också haft olika forskningskontakter och samarbete med region Halland i deras projekt "välmående ger resultat".
  • Ny bok. En ny bok med direkt koppling till forumets verksamhet har utgivits under året: "Emotik  - Emotionellt lärande i skolan", vilken skrivits av de två styrelsemedlemmarna Carl Gerhard Gottfries och Sven-Olof Olsson. Boken är utgiven på förlaget BoD (Books on Demand) och har presenterats vid ett antal sammankomster i Stockholm och Göteborg.
  • Neurowebb och hemsida. Forumet har under året påbörjat arbetet med neurowebben, vilket ska bli en digital plattform för att samla, strukturera och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad neurovetenskap. En första version av denna beräknas färdig hösten 2018. Under 2017 har vi kommunicerat huvudsakligen via vår hemsida www.neuroforum.se.

Styrelse

Styrelsen har under året bestått av 9 ledamöter. Den har haft 13 protokollförda möten under året. Alla sammanträden har hållits på Chalmers. En styrelsemedlem, Sven-Olof Olsson, har under året avlidit. En ny medlem har tillkommit, Bertil Thomas. Styrelsen bestod av följande medlemmar vid utgången av 2017: Per-Olof Nilsson (tidigare ordförande), Bengt Johansson (sekreterare), Bertil Thomas (tf ordförande), Axel Eriksson
(projektledare för neurowebben), Aadu Ott, Carl Gerhart Gottfries, Ulrika Ahlqvist, Rolf Ekman och Jonaz Björk.

/ B T, januari 2017