Growth mindset

Ett growth mindset innebär att man förstår att ens begåvningar och förmågor, till och med ens intelligens, kan utvecklas och förbättras med träning. Modern hjärnforskning visar att hjärnan har en enorm förmåga att lära genom att bilda kopplingar mellan nervceller. När vi lär oss nya färdigheter bildas nya nätverk i hjärnan och hjärnan har denna plastiska förmåga hela livet. 

I ett fixed mindset tror man att ens begåvning och intelligens i stor utsträckning är något fixt som inte går att ändra. Är man redan duktig på något leder ett fixed mindset ofta till att man blir rädd för att försöka eftersom risken finns att man misslyckas. Är man istället mindre bra på något så känns det ofta meningslöst att ens försöka. Oavsett blir resultatet ofta att man inte övar på färdigheten, vilket leder till att nätverken i hjärnan faller sönder eftersom de inte används och därför inte verkar behövas längre.

I ett growth mindset är det däremot meningsfullt att försöka, det kommer ju ordagrant förändra din hjärna. Man är mindre rädd för att misslyckas när man försöker något man inte kan än - alla är ju på en lärkurva och vi blir bättre när vi övar. Vilket mindset vi har påverkar hur vi tar emot kritik, om vi känner avund eller inspiration när vi ser någon annan lyckas, om vi blir rädda av nya utmaningar, hur vi tar motgångar osv. Kort sagt, vårt mindset påverkar om vi kommer använda en situation för att lära oss och utvecklas eller inte.

Carol Dweck är forskaren som myntade begreppet growth mindset. Hör henne berätta om sin forskning.

Vårt mindset är inte statiskt utan kan variera mellan situationer och områden i livet. Genom att öva på att identifiera när vi tänker fixed-mindset-tankar kan vi ändra dessa så att vi får ett mindset för lärande.

Hur vi berömmer och uppmuntrar varandra och våra skolungdomar har stor påverkan på vilket mindset vi förstärker. Att berömma ansträngning som leder till lärande bidrar till ett growth mindset medan beröm av en prestation "vad duktig du är" leder ofta till ett fixed mindset. Läs mer här.


Problematisering

Även om forskningen visat att ens mindset överlag har stor betydelse för motivation och är ett viktigt verktyg för lärande så spelar många andra faktorer också in, till exempel gener. Interventioner med growth mindset verkar framför allt ge positiva effekter för minoritetsgrupper och lågpresterande. Ett vanligt problem är att effekterna avtar med tiden. Ens mindset är ofta djupt rotat och förstärks av interaktionen med vänner, föräldrar, lärare med flera. Som med det mesta behöver vi repetera och påminnas om vårt mindset och hur det påverkar vårt beteende, men det kan vara svårt att ändra sin inställning om omgivningen fortsätter förstärka ett fixed mindset. Forskningen kring growth mindset är inte heller entydigt positiv. Vissa interventioner för att öka growth mindset ger inga eller till och med negativa effekter. Läs mer om hur forskningen går till här.

Missförstånd och fallgropar

Med tiden har Carol Dweck och hennes kollegor identifierat några vanliga missförstånd och fallgropar kring growth mindset. (Läs mer i Carol Dweck Revisits the 'Growth Mindset'.)

Growth mindset = att anstränga sig?
Ett missförstånd om growth mindset är att det bara handlar om ansträngning. Att anstränga sig och försöka är viktigt men om ens strategi inte fungerar så hjälper inte mer ansträngning. Vi måste därför vara beredda att testa olika strategier och söka input från andra när vi fastnar. 

Berömma ansträngning
Det kan också vara skadligt att berömma ansträngning som inte leder till lärande, "Bra jobbat, du försökte ditt bästa". Det är bra att ha testat men det är inte bra om det inte leder till lärande. Vi måste ta reda på om försöket har lett till lärande. Om inte så behöver vi fundera på vad vi testade, varför det inte fungerade och vad vi kan ändra till nästa gång. 

Antingen fixed eller growth mindset
Ett vanligt missförstånd är att en person alltid har ett fixed eller ett growth mindset, men alla har en mix av båda. Istället för att bannlysa fixed mindset är det viktigt att vi identifierar när vi fastnar i ett fixed mindset, "Nu kände jag en viss rädsla för att misslyckas", "Nu agerade jag defensivt på kritiken jag fick". Att acceptera sådana känslor och tankar är ett viktigt steg för att kunna ändra dem och bygga ett growth mindset. 

Reflektera och diskutera

* I vilka situationer har du ett growth mindset?

* När triggas du in i ett fixed mindset?

* Hur kan du ändra ett fixed till ett growth mindset?

* Är du och dina kollegor i ett growth mindset nu? I så fall kan ni berätta om situationer när ni märkt att andra varit i ett fixed mindset. Hur kan ni hjälpa varandra in i ett growth mindset?

* Är det alltid bra att ha ett growth mindset? Får man aldrig vara nöjd och stolt över sin prestation, måste man alltid utvecklas? 

* Är inte prestationen viktig?

* Om elever påminns om att de är flickor eller tillhör en minoritet före ett prov så presterar de överlag sämre. Hur påverkar normer i samhället vilket mindset olika personer ofta har? Vad kan det ge för konsekvenser för vår demokrati? 


Vill du jobba mer med mindset? 

Testa Region Hallands modul för mindset som är en av modulerna i projektet

Välmående ger resultat.


Referensmaterial

Böcker

Mindset: Du blir vad du tänker, av Carol Dweck

Videomaterial

Externa hemsidor

Mindset Scholars Network - ett närverk som samlar, granskar och sammanfattar forskning kring mindset.

Growing Minds - svensk sida med kunskap om och verktyg för hur vi bygga upp barns självkänsla.

Mindset works - för föräldrar och skola om olika aspekter av growth mindset och hur vi når dit. 

YouCubed - mindset och matematikundervisning.

Be a Learning Hero - för dig som förälder och ditt barn.